Aydınlatma Metni

ATK MEKANİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır. ATK MEKANİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenebilmesine ve saklanılmasına özen göstermekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Şirketimizin aranması ve/veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amaçlarıyla KVKK’ m.4 deki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak, kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle, KVKK ‘nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından; değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılmasından sorumluluk size ait olacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dâhilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere; ATK MEKANİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak farklı kanallarla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin veri işleme ve veri aktarımı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de düzenlenen hakları:

MADDE 11- “(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK ‘nun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer Yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimize KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

  • kimliğinizi tespit edici belgeler ile MANSUROĞLU MAH. 283/1 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 601 BAYRAKLI/ İZMİR adresine bizzat elden iletebilir,
  • veya aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir,
  • veya kvkk@atkelektrik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Prosedürünü yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Image